Sismik Tehlike Analizi

Sismik Tehlike Analizi

Amaç : Zeminin ve mühendislik yapısının gelecekte maruz kalacağı depremsel yükleme şartlarının hesaplanmasında gerekli olan yer hareketi parametrelerinin (ivme, hız,deplasman) hesaplanmasıdır
Sismik tehlike değerlendirilmesi, yeni yerleşim alanlarının planlanması ve yeni yapıların tasarımında çok önemli bir konudur.
Belirli bir bölgedeki sismik tehlikenin belirlenmesinde,
 • DETERMİNİSTİK
 • PROBABİLİSTİK  (OLASILIKSAL)

olmak üzere iki farklı yaklaşım uygulanabilmektedir. Deterministik Yaklaşım zaman boyutundan bağımsız olarak bölgede meydana gelebilecek en büyük depremin yaratacağı yer hareketi düzeyi belirlenir. Olasılıksal Yaklaşım hasar yapıcı yer hareketinin bellibir yerde ve belli bir zaman periyodu içerisinde meydana gelebilme olasılığı araştırılır.

Genel olarak araştırılan bölge için :

 • Değişik sismik kaynakların varlığı durumunda olasılıksal yaklaşımuygun görülürken,
 • Bölgedeki tehlikeyi sadece tek bir kaynak düzenliyorsa deterministikyaklaşım tercih edilmektedir.

Bununla birlikte tehlike haritaları için olasılıksalyaklaşım daha uygun görülmektedir.

Sismik Kaynaklar

 • Noktasal
 • Çizgisel
 • Alansal

Deterministik Yaklaşım

 • Deterministik sismik tehlike analizlerinde (DSTA) belirli bir sismik senaryo geliştirilir ve yer hareketi tehlikesininbelirlenmesi buna göre yapılır.
 • Tek bir “senaryo” varsayımı
 • Tek bir büyüklük seçimi, M
 • Tek bir uzaklık seçimi, D

Bölgeyi veya sahayı etkileyebilecek olası bütün sismik kaynaklar belirlenmelidir.

Kaynak- çalışma alanı uzaklığı belirlenmelidir. Kaynak zonu ile çalışma alanı arasındaki en kısa mesafedir.

Bölgeyi etkileyen depremlerin seçimi yapılmalıdır . Etkileyen depremler, Ground Motion Parameter (GMPY – yer hareketiparametresi) anlamında ifade edilir.

Çalışma alanındaki tehlike genellikle, bölgeyi etkileyen depremler tarafından oluşturulan yer hareketleri anlamında tanımlanır .

Yer hareketleri genellikle, azalım ilişkilerinden elde edilen bir ya da daha fazla yer hareketi parametresini tanımlar .

Olasılıksal Yaklaşım

Gelecekte oluşması beklenen depremlerin konum, büyüklük, ve oluş zamanlarında belirsizlikler mevcuttur. Depremlerin oluşum olasılıklarını modellemede bu belirsizlikler nedeni ile stokastik modeller kullanılır . Deprem oluşumlarının ve deprem tehlikesinin tahmini için çok sayıda stokastik model geliştirilmiştir

Gutenberg ve Richter gelecekte olabilecek depremlerin magnitütlerinin hesaplanmasında , geçmişte meydana gelmiş bütün depremleri hesaba katan bir istatistiksel yöntem önermiştir.

Seçilmiş bir sismik bölge için sismik veri kayıtlarının yeterli bilgiler içerdiği kabul edilerek, geçmişte meydana gelmiş bütün depremlerinistatistiksel bir sınıflandırılması yapılır .

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WeCreativez WhatsApp Support
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
👋Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?